Solceller

Ska du installera solceller och behöver byta taket?

Anlita oss på Mellansvenska Takbolaget för att få hjälp med takbytet innan ni installerar solceller. Skicka in din förfrågan för en kostnadsfri offert för ditt takbyte.

Fånga solenergin med solpaneler!

Har du funderat över olika energialternativ och vill veta mer om möjligheten att utnyttja solenergi? Kanske bor du i en villa eller äger en större fastighet.

Med solcellspaneler på taket tillverkar du egen förnybar el vars överskott du sedan kan lagra eller sälja.

Det finns många varianter av solceller och solcellspaneler. Till exempel finns inbyggda paneler för dig som söker ett estetiskt tilltalande alternativ. Solcellspanelerna är ofta av mycket god kvalitet och din solcellsleverantör hjälper och guidar dig till det val som är bäst utifrån dina förutsättningar, vi kan hjälpa dig med takbytet.

Du får en ekonomiskt fördelaktig och miljövänlig energilösning!

Solpaneler i Sverige är en lönsam investering

Solpaneler fungerar mycket bra i Sverige. Sommartid kan du få ett överskott av el som du kan utnyttja under vintermånaderna alternativt sälja på den öppna marknaden.

Solceller för miljön

Solceller ger en ytterst liten påverkan på miljön då de tar tillvara solenergin för att generera ström. Materialet i solcellerna är oftast kisel, eller kisel och fosfor. När ljuset från solstrålarna träffar detta slår ljusets fotoner loss elektroner och då bildas likström. Med en växelriktare omvandlas likströmmen till 230 volt växelström. Beroende på hustakets möjligheter och vilken kapacitet som krävs beräknas solcellssystemets storlek. Ett normalstort hushåll använder cirka 4500 kWh (kilowattimmar) per år. Då krävs ett solcellssystem på ungefär 35 kvadratmeter.

När man tittar på de miljömässiga nackdelarna med solenergi handlar det främst om de utsläpp av koldioxid som produktionen av solceller genererar. Å andra sidan utvecklas hela tiden solcellerna och förutom ekonomiska vinster i form av prissänkningar produceras solceller med en lägre materialåtgång och en mer energieffektiv produktion.

Globalt sett minskar koldioxidutsläppen från solenergiproduktion med cirka 20 procent för varje fördubbling av installerad kapacitet.

I och med att de flesta solceller har kisel som främsta material vilket är ett av de vanligaste ämnena på vår jord finns det utrymme för att bygga ut solenergianvändningen i stor skala globalt. Med ökad efterfrågan kommer tekniken att bli både billigare och mer effektiv. Kan vi med framställning av solenergi konkurrera ut den fossila elproduktionen kommer vi att ha en näst intill koldioxidneutral teknik och därmed alltid ha tillgång till ren el.

Spara eller sälj överskottsel

Producerar ditt solcellssystem mer ström än du gör av med kan du spara ditt överskott i elnätet Genom att växelriktaren är kopplad till fastighetens vanliga växelcentral kan du använda din ström. När du sedan får ett överskott på ström exporteras denna tillbaka till nätet och kan istället användas vid de tillfällen då du gör av med mer energi än ditt system genererar.

De flesta hustak har utrymme nog för ett solcellssystem som under sommaren genererar tillräckligt för att täcka energiåtgången. Men under vintern kan du behöva köpa in el då solenergisystemet endast producerar en sjundedel av vad det gör en solig dag under sommaren.

Om du säljer ditt överskott på el under sommarhalvåret kan dina ökade kostnader vintertid jämnas ut. Det går också att sälja elöverskottet till ett annat elhandelsföretag. Då får du dessutom en liten ersättning från ditt elnätsföretag.

Lagra elöverskottet

När du vill lagra ditt elöverskott hemma är det vanligt att göra det med hjälp av batterier. Du kan då lagra solel som produceras på dagen för att använda denna under kvällen och natten. På så vis behöver du inte sälja så mycket av elöverskottet. Batterier lagrar små mängder el och är i regel inte anpassade för att lagra el för självförsörjning. I norden, med vår mörkare del av året, skulle detta dessutom skulle bli mycket dyrt. Att lagra el i batterier kan dock vara ett bra komplement till att sälja överskottselen.

Skattereduktion när du säljer el

När det överskott av el din solcellsanläggning producerar går tillbaka in i elnätet kan du ha rätt till skattereduktion om 60 öre per kWh. Detta gäller all den el som går tillbaka in i nätet. Underlaget får inte överstiga 30 000 kWh, därmed går det att få max 18 000 kronor per år.

För att ha rätt till skattereduktion krävs att:

 • Du producerar egen förnybar el i liten skala, du är en så kallad mikroproducent
 • I din anläggning ska inmatning och uttag från elnätet gå genom samma anslutningspunkt
 • Säkringen i anslutningspunkten inte överstiger 100 ampere
 • Du anmäler till ditt elnätsföretag att du producerar egen förnybar el och matar in till elnätet

Det är elnätsföretaget som sedan har till uppgift att säkerställa att din inmatning av el blir korrekt mätt. De är även skyldiga att lämna en årlig kontrolluppgift till Skatteverket på dina inmatningar och uttag av el under kalenderåret. Såväl fysiska som juridiska personer kan få denna skattereduktion.

Kostnad och avkastning

Som exempel kan ett pris för en solcellsanläggning på 5 kW landa på cirka 100 000 kronor före investeringsstöd. Detta innebär 20 000 kronor per kW. Om du får investeringsstödet sjunker kostnaden med 30 procent. Om du istället väljer ROT-avdrag sjunker kostnaden med 9 procent.

Beroende på installationens storlek kan man räkna med 5 – 8 procent avkastning. Vilket i regel innebär en avbetalningstid på under 15 år. Effektiviteten hos solcellssystem har ökat och kostnaderna har minskat vilket betyder att det idag ofta är ett riktigt lönsamt val att installera solceller.

Montering och installation

Solcellsleverantörerna monterar och installerar solpaneler på både större och mindre fastigheter vilka kan vara:

 • Fritidshus
 • Villor
 • Flerfamiljshus
 • Gårdar
 • Industribyggnader, kontorsfastigheter med flera

Vi hjälper dig med takbytet när som helst under året och oavsett väder!

I vilket väderstreck och i vilken lutning bör solpanelerna sitta?

För att få bäst effekt är tak vända åt syd att föredra, men även tak som vetter mot väst och öst fungerar väl för solpaneler. Dessa ger cirka 80 procent jämfört med de solcellsanläggningar som vetter åt syd.

De flesta vanliga villatak fungerar mycket bra när det gäller lutningen. Optimal lutning beror på var i landet din fastighet ligger. Optimal lutning i södra Sverige är ungefär 35 grader mot ungefär 45 grader i norra delen av landet. Men ligger lutningen mellan 15 och 60 grader är skillnaderna försumbara gentemot den optimala lutningen.

På platta tak vinklar man upp solcellspanelerna mot syd i ungefär 15 – 20 graders lutning. Montagesystemen som då används är något flackare än optimal lutning. Då ryms fler solcellspaneler utan att de skuggar varandra.

Lägen då solcellspaneler inte är bra

 • Då platsen för solcellspanelerna är kraftigt skuggad
 • I rakt norrläge
 • Där taket inte är i tillräckligt gott skick och kan komma att behöva bytas under solpanelernas livslängd

Underhåll och hållbarhet

 • Solpaneler är i princip underhållsfria. Det man behöver göra är att se till att det inte ligger löv, smuts eller snö över dem
 • Solpaneler har en lång livslängd. De levererar i regel 80 procents effekt efter 30 år, men fungerar även fortsättningsvis även efter att garantitiden gått ut
 • Växelriktarens livslängd är 15 – 20 år
 • Solpanelerna är hållbara och tål både snö och kraftiga vindar

Investering för fastighetens värde

Genom att installera solpaneler:

 • Ökar du fastighetens energistandard
 • Kan genom en energibesiktning få en energicertifiering
 • Kan du få intyg på att fastigheten är energisnål vilket är attraktivt för eventuella köpare och kan därmed öka fastighetens värde.

Krävs bygglov för solcellsanläggning?

För att installera solceller på en fastighet kan det krävas bygglov. Från den 1 augusti 2018 infördes dock ett nytt undantag, i plan- och bygglagen (PBL), för bygglov för vissa solfångare och solpaneler.

För att dina solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade krävs att:

 • De monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller täckningsmaterial
 • De ska följa byggnadens form
 • De inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • De inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området (Enligt PBL)

Anmälan kan krävas

En solcellspanel som inte kräver bygglov kan ändå kräva anmälan. Det kan till exempel handla om att solenergianläggningen påverkar fastighetens bärande konstruktion eller brandskydd.

Valet att satsa på ett solcellssystem är en mycket bra investering där du kan spara stora summor pengar. Genom att du använder dig av förnybar energi som dessutom är på god frammarsch gynnar du miljön på allra bästa sätt.

Kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert för ditt takbyte!

Boka ett kostnadsfritt hembesök!

*” anger obligatoriska fält

Jag är intresserad av följande tjänster:

Vi är verksamma i följande orter

Västerås Örebro Eskilstuna Arboga Köping Fagersta Enköping Danderyd Vallentuna Stockholm Bålsta Järfälla Täby